Condicions d’ús

www.santillana.es (d’ara en avant, el Web) és un lloc web propietat de Santillana Educación, SL (d’ara en avant, Santillana), societat espanyola amb domicili a Avenida de los Artesanos, núm. 6 (28760 Tres Cantos, Madrid) i CIF B-28119261, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 1649, llibre 1069, secció 3a, foli 138, full M-7705, inscripció 1a. Adreça: santillanaclientes@santillana.com Telèfon: 917449060.

L’accés, la reproducció i l’ús dels serveis del Web requereixen l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents en cada moment; Santillana es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan ho considere oportú, mitjançant la publicació del nou text al Web. És responsabilitat de l’usuari
conéixer les Condicions d’Ús abans d’accedir als productes i serveis del Web; en cas de no estar-hi conforme, per favor, abstín-te d’utilitzar-lo.

PROPIETAT

La propietat intel·lectual i industrial sobre el Web, el projecte Santillana i els personatges que hi apareixen corresponen en exclusiva a Santillana, que ha dissenyat i publica aquest Web.

El Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, sons, música, imatges animades, vídeos, programes d’ ordinador, inclosos els codis html del lloc web, etc.), la propietat intel·lectual dels quals correspon a Santillana, excepte en allò que fa referència a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.

Santillana i els seus llicenciataris retenen en tot moment la propietat intel·lectual sobre el Web i els diferents elements que el componen, considerats individualment, en totes les còpies que es facen (siga quin siga el suport a què s’ incorporen), sobre els quals es concedeixen únicament els drets d’ús que més avant es descriuen. Qualsevol dret que no siga cedit expressament s’entén reservat.

A més de tot el que s’ha exposat, Santillana és responsable de la selecció, el disseny de l’estructura i la disposició dels continguts del Web, igual com és també qui ha pres la iniciativa i ha assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a la seua obtenció, digitalització i presentació, i per tant li correspon la protecció que l’article 12 i el títol VIII del llibre II de la Llei de propietat intel·lectual puga concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.

Santillana és també l’única propietària del disseny i la imatge gràfica del Web, i es reserva les acciones que legalment li corresponguen contra les persones que en puguen fer imitacions o usos deslleials.

Les marques de Santillana o de tercers que apareguen al Web no poden ser reproduïdes o utilitzades separadament, fora dels llocs del Web on apareguen.

REGISTRE I PROTECCIÓ DE DADES

El Web és d’accés lliure, però, per a poder accedir a més informació sobre el projecte Santillana, és requisit indispensable que t’hi registres mitjançant el formulari habilitat a l’efecte, en les condicions que s’indiquen en la Clàusula de privacitat.

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES. USOS PERMESOS

Es permet:

 • La navegació pel Web; és a dir, accedir-hi i visualitzar-lo en un dispositiu. Queda autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que no siga voluntària i forme part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió.
 • Reproduir de forma permanent, en qualsevol tipus de suport informàtic (excepte centres servidors de xarxes o dispositius equivalents), els materials indicats expressament al Web com a susceptibles de descàrrega gratuïta, en les condiciones que s’indiquen més avall en aquesta mateixa clàusula.
 • Amb registre previ, beneficiar-se dels serveis i els avantatges prestats per Santillana a través del Web als seus usuaris inscrits, en les condicions que s’assenyalen expressament en les diferents seccions. Les operacions autoritzades podran ser realitzades en l’àmbit privat, i les còpies obtingudes legítimament tant dels continguts del Web com dels productes que s’hi assenyalen com a susceptibles de descàrrega, només poden ser utilitzades per a fins estrictament personals i privats dels usuaris.Queden prohibides qualssevol operacions respecte del Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots aquests que siguen contràries a la Llei, els bons costums i la bona fe, i especialment:
  1. Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguen fins comercials o professionals, inclosos l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i el tractament de dades de tercers.
  2. La seua modificació i, en general, qualsevol transformació dels continguts, inclosos la traducció, l’adaptació, l’arranjament o qualsevol altra, inclosa la correcció d’errors dels programes d’ordinador, dels quals tampoc es podran realitzar versions successives ni programes derivats.
  3. La seua càrrega i/o utilització en qualsevol sistema de xarxa de ordinadors, tot i que no puguen accedir-hi simultàniament els diversos usuaris de la xarxa esmentada.
  4. Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat de l’ús permés, i especialment la seua incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades.
  5. La remoció, l’ocultació o el falsejament dels avisos i advertències sobre la propietat intel·lectual o industrial del Web o de qualsevol dels productes facilitats a través seu.
  6. Les operacions i activitats prohibides expressament en qualsevol altra secció d’aquestes Condicions Generals, i, en general, qualsevol que puga perjudicar el funcionament normal del
   Web, a Santillana, a altres usuaris o a qualsevol tercer.

ENLLAÇOS AL WEB

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços i hiperenllaços amb el Web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que no es facen de forma que perjudique la imatge pública i de marca de Santillana, del Web o de qualssevol de les persones i productes a què es faça referència. En l’establiment d’enllaços amb el Web, queda prohibida expressament la utilització de tècniques que impliquen confusió sobre la identitat i la propietat dels continguts, com ara el framing o d’altres.

Queda prohibit l’establiment d’enllaços des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionen o facen apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència,
discriminació, pornografia o activitat il·legal. Així mateix, queda prohibit expressament l’establiment d’enllaços amb finalitats mercantils.

En la creació dels enllaços, queda prohibida expressament la utilització d’elements extrets del Web, sense el consentiment previ i exprés de Santillana.

En cap cas es podrà entendre que els enllaços al Web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions de Santillana amb els titulars d’aquests, ni impliquen suport, patrocini o cap
recomanació de Santillana sobre aquests, per la qual cosa Santillana no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.